Sigla ANSSA Suceava
Gaseste ANSSA

Statut ANSSA Suceava

 • Capitolul 1 - Dispozitii Generale
 • Art.1 Se înfiinteaza în România "Asociatia Nationala a Studentilor în Stiinte Administrative" persoana juridica fara scop patrimonial,de tip asociatie.

  Art.2 "Asociatia Nationala a Studentilor în Stiinte Administrative", identificata în acte, firma si corespondenta sub acronimul ANSSA, este o asociatie neguvernamentala,non-profit, fara scop patrimonial.

  Art.3 Misiunea asociatiei este de a sprijini consolidarea capacitatii de actiune a structurilor administratiei publice.

  Art.4 Scopul asociatiei este acela de a avea o administratie performanta cu specialisti competenti în gestionarea sectorului public.

  Art.5 Asociatia are urmatoarele obiective: a) sprijinirea formarii unor viitori specialisti, competenti în domeniul stiintelor administrative;

  b) apararea drepturilor si intereselor studentilor de la scolile de administratie publica;
  c) acordarea de sprijin logistic si profesional membrilor sai si promovarea rolului si identitatii tânarului functionar public;
  d) îmbunatatirea gradului de cunoastere a specificitatii muncii si particularitatilor din domeniul administratiei publice în rândul studentilor din facultatile de profil;
  e) dezvoltarea unei retele de colaborare nationala a studentilor în administratie si management public care sa faciliteze si sa puna în valoare pregatirea si formarea profesionala a membrilor nostri;
  f) stabilirea unor relatii de colaborare si parteneriat cu organizatii similare din tara si strainatate;
  g) promovarea principiilor specifice activitatii în sfera sectorului public si militarea pentru întarirea cunoasterii si aplicarii lor;
  h) organizarea de conferinte, seminarii, workshop-uri, mese rotunde si alte actiuni practice si de profesionalizare în domeniul de activitate al asociatiei;
  i) administrarea si derularea unor programe si proiecte specifice si evaluarea impactului si rezultatelor practice ale acestora;
  j) initierea si mentinerea unor contacte de colaborare cu autoritati ale administratiei publice, alte institutii publice centrale si locale, sindicate, partide politice, organizatii profesionale din sfera administratiei publice si mass-media în scopul facilitarii îndeplinirii obiectivelor ANSSA.

  Art.6 Asociatia îsi are sediul în Bucuresti, Bd.Schitu Magureanu nr.1, cam.609, sector 5, Bucuresti.

  Art.7 Asociatia îsi înfiinteaza Birouri de Coordonare Locala, unitati operationale de lucru ale ANSSA, fara personalitate juridica, organizate la nivel local.

  Art.8 - (1) Asociatia poate constitui filiale,în conditiile legii.
  (2) Sediile filialelor asociatiei se declara de catre acestea pe masura înfiintarii lor.

  ^Sus^

 • Capitolul 2 - Membrii Asociatiei
 • Art.9 Primirea ca membru al asociatiei se face individual, pe baza unui formular de înscriere si a unei cereri semnate.Criteriile de admitere vor fi stabilite prin decizie a Biroului Executiv.

  Art.10 - (1) Membrii asociatiei trebuie sa fie studenti la una din urmatoarele forme de învatamânt superior: colegiu, facultate, studii academice post-universitare, studii aprofundate, master, doctoranzi si absolventi ai învatamântului superior administrativ sau înrudit cu acesta.
  (2) Calitatea de membru este conferita prin hotarâre a Biroului Executiv.

  Art.11 Membrii asociatiei au datoria de a respecta principiile fundamentale ale "Asociatiei Nationale a Studentilor în Stiinte Administrative", de a recunoaste si respecta prezentul statut si hotarârile adoptate de structurile organizatorice ale asociatiei.

  Art.12 Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi: a) sa utilizeze rational si în folosul organizatiei,baza materiala,informationala si logistica a acesteia;
  b) sa-si exprime liber opiniile, parerile si sugestiile în toate problemele privind activitatea asociatiei;
  c) sa beneficieze de actiuni de formare si perfectionare în domeniu;
  d) sa aleaga si sa fie alesi în structurile organizatorice si de conducere ale asociatiei;
  e) sa poarte legitimatii si însemne oficiale ale asociatiei;
  f ) sa beneficieze de premii, diplome, adeverinte, recomandari, distinctii si alte facilitati acordate de asociatie.

  Art.13 Membrii asociatiei au urmatoarele îndatoriri: a) sa participe la toate sedintele, reuniunile si manifestarile organizate de asociatie;
  b) sa accepte si sa îndeplineasca deciziile luate de catre structurile de conducere ale asociatiei;
  c) sa respecte opiniile celorlalti membri;
  d) sa contribuie la bunul mers al asociatiei;

  Art.14 Membrii asociatiei îsi pierd aceasta calitate de membru în urmatoarele conditii: a) la cerere, prin exprimarea dorintei de a se retrage din asociatie;
  b) prin excludere, în cazul în care aduc prejudicii morale sau materiale asociatiei.

  Art.15 În cazul savârsirii unor abuzuri sau în cazul încalcarii prevederilor statutare, membrii ANSSA pot fi sanctionati de catre Biroul Executiv cu avertisment, suspendare sau excludere din organizatie.

  Art.16 - (1) Suspendarea poate interveni si la cerere, pe o perioada determinata, în acest caz neavând caracter sanctionator.
  (2) Aceasta se solicita prin cerere, de catre orice membru, si trebuie aprobata de Biroul Executiv.

  Art.17 - (1) În cadrul organizatiei si la programele derulate de aceasta pot fi antrenati si voluntari.
  (2) Voluntarii vor activa în conditiile legilor în vigoare si a unui regulament dedicat.

  ^Sus^

 • Capitolul 3 - Structura Organizatorica
 • Art.18 Asociatia are urmatoarele organe de conducere: a) Adunarea Generala;
  b) Consiliul National de Conducere;
  c) Biroul Executiv.

  Art.19 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei si este alcatuita din toti membrii acesteia.

  Art.20 Adunarea Generala se întruneste anual, sau dupa caz, în mod extraordinar, la solicitarea Biroului Executiv. Adunarea Generala poate fi convocata în mod extraordinar si la cererea expresa a 1/3 din membrii acesteia.

  Art.21 Adunarea Generala îndeplineste urmatoarele atributii: a) aproba ordinea de zi si modul de desfasurare a lucrarilor sale; b) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
  c) alege presedintele asociatiei, membrii Consiliului National de Conducere si comisia de cenzori;
  d) aproba Statutul asociatiei;
  e ) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de catre Biroul Executiv, Consiliul Naaional de Conducere si comisia de cenzori;
  f) adopta raportul de activitate a conducerii operative a asociatiei;
  g) valideaza cererile de afiliere, fuziuni, aliante ori alte forme de asociere;
  h) aproba înfiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale ANSSA.

  Art.22 Adunarea Generala se considera statutar constituita daca la sedinta sunt prezenti cel putin 50% plus unu din membrii asociatiei, individual sau prin mandat. Norma de reprezentare va fi stabilita de Biroul Executiv, cu consultarea Birourilor de Coordonare Locala si a filialelor.

  Art.23 Adunarea Generala adopta toate hotarârile cu majoritate simpla de voturi, prin vot direct deschis, afara de faptul când membrii acesteia cer ca votul sa fie secret.

  Art.24 - (1) Biroul Executiv este organul permanent de conducere al asociatiei si exercita conducerea operativa a acesteia.
  (2) Organizeaza si conduce activitatea asociatiei în conformitate cu prevederile statutare si hotarârile adoptate de organele de conducere ale organizatiei, prezinta propuneri de îmbunatatire a activitatii ANSSA.

  Art.25 În exercitarea competentelor sale, Biroul Executiv: a) supravegheaza si controleaza îndeplinirea propriilor decizii precum si a hotarârilor Consiliului National de Conducere si ale Adunarii Generale;
  b) aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
  c) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei, în conditiile legii si prezentului statut;
  d) îndruma si controleaza activitatea Birourilor de Coordonare Locala si a filialelor teritoriale ale ANSSA;
  e) aproba organigrama aparatului tehnic al Secretarului General;
  f ) asigura administrarea patrimoniului asociatiei;
  g) emite legitimatii si însemne oficiale ale organizatiei;
  h) decide asupra acordari unor premii si distinctii;
  i) angajeaza parteneriate si acorduri de colaborare sau asociere;
  j) decide primirea, suspendarea sau excluderea de membri;
  k) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al "Asociatiei Nationale a Studentilor în Stiinte Administrative";
  l) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, situatia financiara anuala si proiectul de planificare strategica a asociatiei.

  Art.26 Biroul Executiv este alcatuit din presedintele asociatiei, vicepresedinti, secretarul general si membri votati de Consiliul National de Conducere.

  Art.27 Biroul Executiv poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componenta sa.

  Art.28 - (1) Biroul Executiv are un mandat de 2 ani, încredintat de catre Adunarea Generala;
  (2) Adopta toate deciziile cu majoritate simpla de voturi în prezenta a cel putin 50% plus unu din membrii sai;
  (3) Biroul Executiv este convocat de catre presedintele asociatiei, din oficiu sau la cererea a 1/3 din membrii sai.

  Art.29 Consiliul National de Conducere este organul de conducere colectiv al ANSSA la nivel national.

  Art.30 - (1) Consiliul National de Conducere este format din delegati alesi de catre Adunarea Generala.
  (2) Presedintele si secretarul general al asociatiei fac parte de drept din Consiliul National de Conducere.
  (3) Sesiunile Consiliului National de Conducere au loc cel putin o data pe an, la convocarea presedintelui asociatiei.

  Art.31 Presedintele ANSSA poate convoca sesiuni extraordinare ale Consiliului National de Conducere cu ocazia unor evenimente deosebite sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii Consiliului National de Conducere

  Art.32 Consiliul National de Conducere alege vicepresedintii asociariei si face propuneri pentru numirea secretarului general.

  Art.33 Consiliul National de Conducere are urmatoarele atributii: a) analizeaza activitatea pe domenii de activitate ale ANSSA, stadiul îndeplinirii unor hotarâri ale Adunarii Generale si stabileste masuri pentru îmbunatatirea activitatii organizatorice a asociatiei;
  b) informeaza Adunarea Generala asupra activitatii desfasurate;
  c) actioneaza pentru îndeplinirea hotarârilor adoptate de Adunarea General?;
  d) reglementeaza si rezolva, între cele doua Adunari Generale, problemele de interes general ale activitatii ANSSA;
  e) hotaraste cu privire la principiile înfiintarii, organizarii si functionarii filialelor teritoriale ale ANSSA;
  f ) îsi da acordul cu privire la componenta Colegiului Consultativ Stiintific, la propunerea Biroului Executiv.

  Art.34 - (1) Colegiul Consultativ Stiintific este format din personalitati recunoscute, specialisti, teoreticieni si practicieni în domeniu.
  (2) Membrii Colegiului Consultativ Stiintific sunt agreati la propunerea Biroului Executiv prin votul Consiliului National de Conducere.
  (3) Colegiul Consultativ Stiintific nu îndeplineste functie executiva.

  Art.35 - (1) Colegiul Consultativ Stiintific contribuie la formarea unei vointe de actiune profesioniste si de calitate, asigurând continuitatea si consecventa promovarii principiilor specifice administrarii sectorului public în rândul membrilor ANSSA.
  (2) Colegiul Consultativ Stiintific sprijina activitatea asociatiei.
  (3) Colegiul Consultativ Stiintific poate acorda diplome si medalii de excelenta membrilor ANSSA.

  Art.36 - (1) Presedintele "Asociatiei Nationale a Studentilor în Stiinte Administrative" este ales prin vot de catre Adunarea Generala pentru un mandat de doi ani.
  (2) Presedintele asociatiei este si presedintele Biroului Executiv.

  Art.37 Presedintele reprezinta organizatia în raport cu autoritatile si cu tertii;

  Art.38 Presedintele ANSSA îndeplineste urmatoarele atributii: a) realizeaza functia de reprezentare a asociatiei, initiind contacte, parteneriate si acorduri de cooperare;
  b) asigura desfasurarea în bune conditii a activitatilor asociatiei;
  c) convoaca si prezideaza edintele Biroului Executiv ,Consiliului National de Conducere si ale Adunarii Generale.
  d) realizeaza, prin intermediul secretariatului tehnic condus de secretarul general, coordonarea activitatii de elaborare a politicilor de recrutare si pregatire a membrilor si a principiilor directoare pentru managementul resurselor umane din cadrul departamentelor, birourilor si celorlalte structuri organizate la nivelul asociatiei;
  e) numeste si elibereaza din functie, prin decizie, la propunerea Biroului Executiv, sefii de departamente si coordonatorii celorlalte structuri organizate la nivelul asociatiei;

  Art.39 Vicepresedintii asociatiei sunt alesi de catre Consiliul National de Conducere pentru un mandat de doi ani.

  Art.40 - (1) Vicepresedintii sunt înlocuitorii de drept ai presedintelui care le poate acorda partial din prerogativele sale.
  (2) Vicepresedintii îndeplinesc atributiile si însarcinarile stabilite de Adunarea Generala, Consiliul National de Conducere si Biroul Executiv si coordoneaza unele domenii de activitate în masura în care acestea sunt aratate în Regulamentului de Organizare si Functionare al ANSSA.

  Art.41 Secretarul general exercita conducerea operativa a asociatiei prin aparatul tehnic al acestuia.

  Art.42 Secretarul general este numit de presedintele asociatiei la propunerea Consiliului National de Conducere.

  Art.43 Secretarul general îndeplineste urmatoarele atributii: a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul organizatiei si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii departamentelor asociatiei;
  b) asigura comunicarea si coordonarea între diferitele structuri ale asociatiei;
  c) conduce si îndruma activitatea secretariatului tehnic;
  d) pregateste din punct de vedere tehnic corespondenta si materialele necesare diferitelor întruniri;
  e) pregateste sedintele Biroului Executiv, Consiliului National de Conducere si ale Adunarii Generale;
  f) are în grija arhiva asociatiei;
  g) asigura informarea membrilor asociatiei si a persoanelor interesate.

  Art.44 Controlul financiar intern si regulamentar al asociatiei este asigurat de catre o comisie de cenzori si control statutar aleasa de Adunarea Generala.

  Art.45 În realizarea competentei sale comisia de cenzori si control statutar: a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
  b) verifica din punct de vedere procedural si regulamentar operatiunile desfasurate la nivelul ANSSA, întocmeste rapoarte si propuneri pe care le înainteaza presedintelui si le prezinta Adunarii Generale;
  c) poate participa la sedintele Biroului Executiv, fara drept de vot.

  ^Sus^

 • Capitolul 4 - Patrimoniu
 • Art.46 Patrimoniul asociatiei cuprinde totalitatea bunurilor mobiliare si imobiliare si orice alte bunuri aflate în proprietatea sa.

  Art.47 Operatiunile de încasari si plati ale ANSSA se efectueaza prin conturi în lei si în valuta, deschise la o banca având sediul în România.

  Art.8 Veniturile asociatiei provin din: a) cotizatiile membrilor;
  b) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii;
  c) venituri realizate din activitati economice, împrumuturi si alocatii în conditiile legii;
  d) donatii, sponsorizari, alte liberalitati în conditiile legii;
  e) venituri obtinute de la bugetul de stat si bugetele locale, în conditiile legii;
  f) venituri din surse de finantare interne si externe pentru proiecte si programe derulate de asociatie.

  Art.49 Cuantumul cotizatiei este fixat de Biroul Executiv.

  ^Sus^

 • Capitolul 5 - Dispozitii Finale
 • Art.50 Prezentul statut va fi completat cu Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSSA care va contine reglementari cu privire la organizarea si functionarea Birourilor de Coordonare Locala si a filialelor, a departamentelor asociatiei, aparatului tehnic al secretarului general si celorlalte structuri organizate la nivelul ANSSA.

  Art.51 Pregatirea si desfasurarea sedintelor, a sesiunilor asociatiei precum si detaliile metodologice ale activitatii organelor alese, persoanelor si celorlalte structuri organizate la nivelul ANSSA, se realizeaza de catre secretarul general prin regulamente si instructiuni aprobate de Biroul Executiv.

  Art.52 Durata asociatiei este nelimitata. Adunarea Generala este singurul organ care poate hotarî asupra oportunitatii schimbarii numelui sau obiectivelor asociatiei, cât si a prezentului Statut.

  Art.53 Asociatia se poate dizolva sau lichida în conditiile legii.

  ^Sus^