Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Studiază cu noi!

phone
Admitere 2019

Calendar Admitere


Înscrierile se vor desfășura între orele 08:00 - 16:00
 • 1
  Sesiunea iulie 2019*

  Înscriere și interviu: 15 - 23 iulie, fără ziua de duminică
  Afișare rezultate: 23 iulie, orele 08:00 - 13:00
  Depunere contestații: 24 iulie, orele 13:00 - 16:00
  Afișare rezultate contestații: 24 iulie
  Înmatriculări: 24 - 30 iulie, fără ziua de duminică
  Afișare rezultate finale: 31 iulie  

 • 2
  Sesiunea septembrie 2019*

  Înscriere și interviu: 9 - 16 septembrie, fără ziua de duminică
  Afișare rezultate: 16 septembrie, orele 08:00 - 13:00
  Depunere contestații: 17 septembrie, orele 13:00 - 16:00
  Afișare rezultate contestații: 17 septembrie
  Înmatriculări: 17- 20 septembrie
  Afișare rezultate finale: 20 septembrie

  * inclusiv pentru români de pretutindeni

iphone
Admitere 2019

Metodologie admitere

INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL
Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 2019 le puteţi găsi pe site-ul USV.

CRITERII SPECIFICE
PROBELE DE CONCURS
1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - înv. cu frecvenţă (IF) şi înv. la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani
Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licenţă astfel:
Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);
Proba 2: nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat (40%);
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins

2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - înv. cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani
Media de admitere se calculează astfel:
Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (100%);
Proba 2: proba orală de testare a cunoştinţelor specifice domeniului, probă finalizată cu Admis / Respins
Pentru programul de studiu Planning of New Tourism Products and Destination Management, program cu predare în limba engleză, proba orală se va desfăşura în limba engleză.


CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU MEDII EGALE
- La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de IF şi ID departajarea se va face după:
Criteriul I: Media generală la examenul de bacalaureat;
Criteriul II: Nota cea mai mare la probele scrise ale examenului de bacalaureat;
Criteriul III: A doua notă (în ordine descrescătoare) la probele scrise ale examenului de bacalaureat.
- La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:
Criteriul I: Media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).
Criteriul II: Media ponderată a ultimului an de studiu de licenţă (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a ultimului an de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

Admitere 2019

Acte necesare la concursul de admitere

Pentru LICENŢĂ
 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățămant superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
 9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 10. cartea de identitate/paşaport - copie;
 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 12. 2 fotografii de 3x4 cm;
 13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului "Student pentru 1 zi";
 14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

IMPORTANT: Se  vor  lua   în   considerare   numai  actele  care  nu  prezintă  ştersături, adăugiri, modificări şi au ştampila unităţii emitente în clar.

Cerere cazare

Pentru MASTERAT
 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului) - în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
  c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățămant superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență;
 4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat dăte cre decan);
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 6. cartea de identitate/paşaport - copie;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 9. 2 fotografii de 3x4 cm;
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 11. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
Admitere 2019

Oferta academică

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - înv. cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani

Pentru sesiunile de admitere iulie şi septembrie 2019 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică organizează examen de admitere pentru 9 programe de studiu la învăţământ cu frecvenţă şi pentru 4 programe de studiu la învăţământ la distanţă (ID), după cum urmează:

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ - 3 ani
Domeniul
Program de studii
Număr locuri*
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor -
Administrarea afacerilor -
Finanţe Finanţe şi bănci

-

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

-

Management Management

-

Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale

-

Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică

-

Economie Economie generală şi comunicare economică

-

Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi administrativă

-

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ - 3 ani
Domeniul
Program de studii
Număr locuri*
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor -
Administrarea afacerilor -
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

-

Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi administrativă

-


STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - înv. cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

În anul 2019 la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică se organizează examen de admitere pentru 10 programe de studiu, cu durata de 2 ani, astfel:

Domenii
Program de studii
Număr locuri*
Administrarea afacerilor Administrarea proiectelor europene

-

Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Management şi administrarea afacerilor
Planning of new turism products and destination management
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă

-

Audit şi guvernanţă corporativă
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale

-

Stiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri

-

* Numărul de locuri va fi afișat în timp util, vă rugăm să reveniți

IMPORTANT:
- FSEAP poate organiza înscrierea on-line a candidaţilor. Link-ul de acces va fi pus la dispoziţia candidaţilor prin afişare pe site-ul facultăţii la secţiunea Admitere 2019. Candidaţii care se înscriu online sunt obligaţi să se prezinte în perioada de admitere la comisia de admitere pentru verificarea informaţiilor înregistrate, completarea Probei de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, predarea dosarului cu documente şi achitarea taxei de înscriere.
- Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MEN şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

Admitere 2019

Taxe admitere FSEAP

TAXA DE ÎNSCRIERE:
- 125 lei pentru înscrierea la un singur program de studiu licenţă (IF sau ID)
- 200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studiu licenţă (IF sau ID), indiferent de numărul acestora
- 125 lei pentru înscriere la master
 

TAXA DE ÎNMATRICULARE:
- 125 lei / 50 de lei pentru candidaţi cu Certificat de participare la concursul "Student pentru o zi" în anul curent

AVANS DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE:
- 350 lei

Studiază cu noi!

*reveniți pe site pentru noi informații