EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului CIG

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului CIG

Misiunea programului de studiu - Contabilitate şi informatică de gestiune - o reprezintă formarea unei categorii de specialişti în domeniul contabilităţii, care să îşi aducă aportul la dobândirea avantajului competitiv pe piaţă, pentru organizaţiile în care vor lucra în calitate de specialişti în domeniul financiar-contabil. Scopul fundamental al acestui program de studiu, centrat pe student, este acela de a forma specialişti în domeniu. Prin metode didactice şi de cercetare ştiinţifică se urmăreşte aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice care permit specializarea complexă în domeniul contabil, financiar, şi a informaticii de gestiune, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele necesare pentru realizarea în condiţii de performanţă a funcţiunii financiare a companiilor, instituţiilor administraţiei fiscale, instituţiilor de credit şi societăţilor de grup.

Acest program de studiu îşi propune să dezvolte cunoştinţe, practici specifice şi competenţe necesare specialiştilor contabili în organizarea şi conducerea contabilităţii moderne. Misiunea programului este aceea de a forma specialişti cu înalte competenţe în diversele aspecte ale gestiunii contabile, permiţându-le să dobândească atât cunoştinţe fundamentale, cât şi competenţe tehnice. Funcţiile contabilului se multiplică într-o organizaţie în condiţiile complexificării mediului de afaceri şi ale exigenţelor dezvoltării durabile, cuprinzând detectarea oportunităţilor, analiza riscului, furnizarea de informaţii pentru luarea deciziilor, măsurarea şi gestionarea performanţei, optimizarea contabilă şi fiscală. Obiectivele generale ale specializării Contabilitate şi informatică de gestiune constă în a transmite studenţilor cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul contabilitate şi a le dezvolta competenţele specifice asociate acestui domeniu de studiu.

Ciclul de licenţă este legat de dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe de ordin general conforme cu cele stabilite de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România pentru domeniul Contabilitate Principalul obiectiv îl reprezintă formarea de specialişti în domeniul contabilităţii şi a informaticii de gestiune: contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, contabilitate consolidată, audit financiar-contabil, sisteme informatice integrate, etc., aceştia urmând să-şi desfăşoare activitatea în diverse domenii ale economiei precum: activitatea întreprinderilor private din domeniul producţiei, a comerţului, a prestărilor de servicii, a turismului, activitatea instituţiilor financiare şi de credit, societăţi din domeniul asigurărilor, societăţi ce activează pe piaţa de capital, fiind în măsură să participe şi la derularea operaţiunilor de control financiar, expertiză financiar-contabilă, evaluare a întreprinderilor, etc. Curricula universitară oferită de această specializare răspunde cerinţelor contemporane ale învăţământului universitar, fiind aliniată la standardele internaţionale după care se pregătesc specialişti în domeniul contabilitate, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-şi continue studiile prin programele de masterat şi doctorat. Formarea la nivel de licenţă (ciclul I) se bazează pe planul de învăţământ care îmbină disciplinele fundamentale din domeniul ştiinţelor economice cu cele de specialitate, care asigură dezvoltarea de competenţe şi aptitudini specifice domeniului contabilitate. în concluzie, misiunea programului de licenţă pe domeniul Contabilitate este aceea de a răspunde, în primul rând, nevoilor specifice de educaţie şi de formare profesională de bază în domeniul contabilitate conform cerinţelor pieţei muncii. Acest program este orientat şi îndeplineşte acest scop doar în măsura în care satisface nevoile la un standard de calitate care permite atât individului cât şi societăţii să devină performanţi într-un mediu globalizat, caracterizat prin competiţie şi dinamism.

COMPETENȚE GENERALE

a) culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ la nivel microeconomic pentru luarea deciziilor de management financiar-contabil;
b) utilizarea tehnologiilor informatice în domeniul financiar contabil la nivel de societate comercială;
c) capacitatea de a utiliza limbajul economic în comunicare, în scris şi oral, în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
d) capacitatea de a consulta, a interpreta şi aplica reglementările în domeniul economico-financiar, contabil şi fiscal;
e) reprezentarea intereselor instituţiilor şi diverselor tipuri de entităţi în relaţiile cu terţii;
f) valorificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din domeniu pentru a desfăşura activităţi practice specifice;
g) capacitatea de a se integra în echipe de lucru specifice domeniului;
h) capacitatea de a descrie şi interpreta tranzacţiile şi evenimentele de natură economică din cadrul activităţi unei entităţi.

COMPETENȚE SPECIFICE

a) aplicarea tehnicilor şi procedurilor de evidenţă operativă specifice contabilităţii financiare şi de gestiune;
b) aptitudini practice de utilizare a calculatorului şi a soft-urilor specifice domeniului pentru realizarea lucrărilor de evidenţă contabilă şi gestiune fiscală;
c) înţelegerea şi cunoaşterea economiei întreprinderii şi a fenomenelor la nivel microeconomic;
d) cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei afacerilor;
e) participarea la elaborarea de bugete în cadrul entităţilor publice şi private;
f) abilităţi de calcul şi interpretare a impozitelor, taxelor şi altor vărsăminte de natură fiscală la nivelul entităţilor publice, private şi a organizaţiilor profesionale şi guvernamentale;
g) îndeplinirea de sarcini specifice domeniului financiar-contabil în departamentele de contabilitate a entităţilor private, instituţiilor publice, companiilor de grup, organizaţiilor profesionale şi neguvernamentale;
h) organizarea activităţii contabile, documentare, clasare documente justificative, arhivare documente, etc;
h) abilitatea de a elabora plan de achiziţii şi de a organiza gestiunea de bunuri şi valori materiale la nivelul unei entităţi;
i) participarea la elaborarea şi respectarea politicilor contabile şi de comunicare financiară ale entităţilor publice, private şi alte instituţii şi organizaţii;
j) îndeplinirea de sarcini specifice controlului şi auditului intern în cadrul entităţilor publice şi private precum şi a instituţiilor publice;
k) participarea la elaborarea de soft-uri informatice destinate domeniului financiar-contabil;
l) aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice instituţiilor de credit;
m) executarea de sarcini operative de control la nivelul entităţilor publice şi private;
n) realizarea gestiunii operative la nivelul entităţilor publice şi private;
o) executarea unor sarcini de inspecţie şi expertiză în cadrul departamentelor şi/sau entităţilor specializate;
p) participarea la elaborarea situaţiilor financiare individuale şi de grup şi interpretarea datelor furnizate de acestea, elaborarea de analize, sinteze şi previziuni microeconomice;
q) participarea la utilizarea informaţiilor contabile şi financiare pentru fundamentarea actului decizional în cadrul entităţilor economice;
r) implicarea în evaluarea performanţei entităţilor economice;
s) abilitatea de a îndeplini sarcini specifice contabililor într-o organizaţie;
t) capacitatea de a iniţia şi de a dezvolta afaceri mici şi mijlocii proprii;
u) desfăşurarea activităţilor de natură didactică în învăţământul liceal şi postliceal;

PERSPECTIVE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTULUI

Planul de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune permite absolvenţilor noştri să se încadreze în următoarele profiluri de carieră:

- economist;
- contabil în cadrul departamentului financiar-contabil al entităţilor publice şi private;
- inspector sau referenţi în cadrul administraţiei publice locale, direcţiilor judeţene a finanţelor publice;
- responsabil de evidenţa şi gestiunea valorilor materiale;
- responsabil de evidenţa şi gestiunea producţiei şi a transporturilor, ori a lucrărilor de construcţii;
- programarea şi urmărirea producţiei;
- funcţionar în cadrul departamentelor de control intern şi în cadrul compartimentelor de audit;
- responsabil evidenţa primară;
- agent în activitatea financiară şi comercială;
- profesor în învăţământul liceal şi postliceal.

Ocupaţii posibile:

Referent de specialitate financiar contabilitate 241110; Administrator credite 241119; Ofiţer bancar de credite 241508; Auditor intern 241125; Auditor intern in sectorul public 241961; Revizor contabil 241109; Analist preţ/costuri 241126; Controlor de gestiune 241127; Cenzor 241101; Comisar garda financiara 241102; Consilier financiar bancar 241103; Expert contabil -verificator241105; Consultant bugetar 241112; Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist in gestiunea economica 244106; Administrator baze de date 213903; Consultant in informatica 213104; Analist programator 213101; Lichidator 241122

Noi ocupaţii propuse: Inspector taxe şi impozite (studii superioare); Economist-contabil.

Important!

Absolvenţii programului de studii CIG pot urma în cadrul FSEAP 2 programe de masterat:
- Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă - CAFEC;
- Audit şi guvernanţă corporativă;
- CAFEC este echivalat cu testul de acces în stagiu la activitatea de audit financiar de către Camera Auditorilor Financiari din România(CAFR);
- ambele programe sunt echivalate cu examenul de acces în stagiu la profesia de expert contabil de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.



Planuri de invatamant

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți