EN RU TU CN
Despre noi Conducerea FSEAP Departamente Localizare Misiune Comisii Parteneri FSEAP FSEAP Social Media ADMITERE 2020 Programe Licenta Programe Master Doctorate Orare Situatia scolara Avizier Web INVATAMANT LA DISTANTA Ghidul studentului Platforma E-learning Programul Erasmus Asociatii si firme-exercitiu Cercuri studentesti Internship Locuri de munca
Actualizat: 2020-03-05
Alumni FSEAP Centre de cercetare Granturi Publicatii International Economic Conference Achizitii In memoriam
Str. Universitatii nr.13, Suceava 720229
Tel: 0330-101130,
0230-522978
int.: Decan - 300, 301
Secretariat - 303, 304
Secretariat ID - 309, 315
Email: decanat@seap.usv.ro

 

Accesari (din 4.04.2010)

Esti aici: Viitori studenti >> Licenta >> Descrierea programului ECTS

Studiază cu noi!

fseap carusel
Programe de licenta

Descrierea programului ECTS

Misiunea programului de studii de licenţă Economia Comerţului,Turismului şi Serviciilor constă în formarea/perfecţionarea unui personal calificat pentru domeniul administrării afacerilor care să răspundă unui ansamblu de priorităţi ocupaţionale identificate la nivelul mediului de afaceri local, regional şi naţional.

Obiectivele programului de studiu de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor sunt:

-- pregătirea universitară, în domeniul comerţului, turismului şi al unei largi palete de servicii pentru piaţa internă şi internaţională. Pentru realizarea obiectivului propus, în cadrul facultăţii sunt create toate premisele pentru înzestrarea studenţilor cu cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare, care să permită absolvenţilor să facă faţă cu succes problemelor complexe cu care urmează să se confrunte bazându-se pe o serie de competenţe dobândite pe parcursul anilor de studiu precum:

- stăpânirea limbajului economic de specialitate;
- utilizarea metodelor şi tehnicilor de execuţie specifice domeniului comerţului, turismului şi serviciilor;
- prelucarea şi gestionarea informaţiilor financiar-contabile din sectorul terţiar;
- executarea de operaţiuni specifice agenţilor economici ce activează în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
- participarea la proiectarea şi executarea unor programe de cercetare-dezvoltare specifice sectorului terţiar;
- abilităţi de valorificare a resurselor locale prin iniţierea de afaceri noi din sectorul comerţului, turismului şi serviciilor;
- aplicarea deciziilor de management în sectorul terţiar;
- abilităţi de utilizare a echipamentelor informatice în executarea operaţiunilor de gestiune specifice comerţului, turismului şi serviciilor;
- integrarea responsabilă şi benefică în mediul economic european.

-- pregătirea viitorilor specialişti în comerţ, turism şi servicii pentru schimbarea mentalităţii muncii în echipă, care mult timp a fost uitată şi marginalizată datorită exagerării individualismului, dar care s-a transformat într-o prioritate a firmelor. Pentru concretizarea acestei exigenţe, studenţii ce urmează programul de studiu Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor vor fi posesori ai următoarelor abilităţi: comunicaţionale; de negociere; motivaţionale; de stimulare a echipei; de coordonare şi organizare a muncii celorlalţi şi de cultivare a empatiei. Absolvenţii acestui program de studiu aşadar, vor fi capabili să conducă o echipă, să relaţioneze cu colegii de pe acelaşi nivel erarhic precum şi cu furnizorii şi clienţii, să negocieze, să discute, să asculte etc.

-- prin pregătirea de economişti cu această specializare, programul de studiu Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor reprezintă o soluţie şi un deziderat pentru accelerarea dezvoltării sectorului terţiar, care prin natura sa reprezintă o radiogramă a dezvoltării economice la nivel mondial, a cărui pondere, în ţara noastră, este încă nesatisfăcătoare.

-- absolvenţii acestui program de studiu, pot ocupa funcţii de: economişti, consultanţi economici, agenţi de asigurări, agenţi comerciali, agenţi imobiliari, consultanţi în afaceri, consultanţi financiari, consultanţi în comerţ, turism, servicii, administratori hotel, cercetători economişti (în economia mediului, în economie generală, în economia agroalimentară, în gestiune economică, în management, în marketing), consilieri economici, directori societăţi comerciale, experţi economişti, ghizi interpreţi, inspectori în comerţ, turism, servicii, intermediari în activităţi comerciale, referenţi economişti, manageri în industria ospitalităţii, agenţi de turism, directori de agenţii de turism, ghizi turistici, agenţi de asigurări, directori de relaţii publice etc.

COMPETENȚE GENERALE

a) Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă
b) Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic
c) Analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist
d) Capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite
e) Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri
f) Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale.
g) Analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări
h) Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum şi utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii şi gestionare de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale
i) Capacitatea de a preda elevilor din ciclul primar şi gimnazial concepte şi teorii specifice modului economic de gândire şi acţiune în măsura în care titularul diplomei de licenţă în ştiinţe economice posedă un certificat de absolvire a modulului de pregătire pedagogică

COMPETENȚE SPECIFICE

a) Cunoaşterea contextual şi înţelegerea modului economic de gândire, a doctrinelor şi politicilor economice, a conceptelor şi principiilor de bază ale analizei micro- şi macroeconomice
b) Capacitatea de identificare a diferenţelor şi de analiză comparativă cantitativă a teoriilor, modelelor şi metodologiilor fundamentale asimilate în analiza micro- şi macroeconomică
c) Aplicarea de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice pentru analiza-diagnoza şi rezolvarea independentă sau asistată de probleme tip, în contexte definite la nivel de organizaţie sau de sistem economic
d) Conceperea şi derularea de proiecte profesionale, rapoarte de cercetare şi studii prospective în micro- şi macroeconomie, în politicile şi doctrinele economice, în comunicarea economică

Ocupaţii posibile:

Agent turism - 422103; Agent de voiaj - 341401;Agent vânzări / agent comercial - 341904; Agent servicii client - 342907; Agent reclamă publicitară - 342901; Administrator pensiune turistică - 512113; Analist servicii client - 243216; Asistent comercial - 243219; Asistent de cercetare economist în management - 263113; Asistent de cercetare economist în marketing - 263121; Consilier / expert / inspector / referent / economist în comerţ şi marketing - 263104; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în management - 263101; Conducător întreprindere mică în activitatea hotelieră şi restaurante - 131501; Conducător firmă mică patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale - 131701; Conducător grup turistic - 511301; Conducător întreprindere mică patron (girant) în comerţ - 131401; Consilier - 244104; Documentarist ordonanţare logistică - 214137; Expert economist în comerţ şi marketing - 44104; Logistician gestiune flux - 214135Planuri de invatamant

Pagini conexe
Societate Antreprenorială pentru Studenți